Таксите за ПЕ торбички – ясни указания

Кой заплаща такса за полимерните торбички?

Лицата, които пускат на пазара в страната полимерни торбички –производители, вносители и лица, доставящи торбички от ЕС.

За кои торбички се заплаща таксата? И какъв е нейният размер?

Таксата се заплаща за всички видове и размери торбички, произведени отполимери (пластмаси), чиято дебелина е под 15 микрона (µm). Таксата се заплаща на брой пуснати на пазара торбички. Таксата е определена в Приложение № 3а от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци(Наредбата) – за 2011 г. е 0.15 лв., за 2012 г. – 0.35 лв., 2013 г. – 0.45 лв.,2014 г. – 0.55 лв.

Лицата, които пускат на пазара на Република България полимерни торбички, заплащат такса по сметката на ПУДООС към Министерството на околната среда и водите до 15-о число на текущия месец за количествата пуснати на пазара полимерни торбички през предходния месец. Таксата се изчислява на база изготвена месечна справка-декларация по Приложение № 13а към чл. 10а, ал. 1 от Наредбата.

За полимерни торбички без дръжки (пликове), служещи за първична опаковка, които са предназначени да се предлагат непосредствено на клиента в мястото на продажбата заедно със стоката, не се заплаща такса „полимерни торбички”. За тях търговецът/производителят, пускащ на пазара съответната стока заплаща продуктова такса за опаковани стоки. Таксата се изчислява на база килограм и се заплаща към Булекопак по съответната тарифа. (Първична опаковка е тази, която съдържасамият продукт, предназначен за употреба (консумация) и без която той не можеда бъде предложен на клиента в търговската мрежа).

Какви са задълженията на търговците, опаковащи стоката си в полимерни торбички под 15 микрона?

Съгласно чл.1б от Наредбата, „минимален и задължителен компонент отцената, на която търговците на дребно предлагат на крайния потребител полимерна торбичка, е таксата по приложение № 3а.”, т.е. тези торбички се предлагат накрайния потребител срещу заплащане, като за 2011 г. цената следва да е по-голяма или равна на 15 ст. за брой. За така продадената торбичка на крайния клиент търговецът на дребно не дължи такса на ПУДООС, би следвало тази такса да е платена на ПУДООС от техния производител/вносител.

Как търговецът да бъде сигурен, че таксата за полимерните торбички е платена от неговите доставчици?

За целта, търговецът следва да изиска от своя доставчик декларация по приложение № 7а от Наредбата.Съгласно чл. 2, ал. 10 от Наредбата, „Лицата, които пускат на пазара на Република България полимерни торбички, са задължени при поискване от страна на дистрибуторите им да удостоверят с декларация по образец съгласно приложение №7а заплащането в ПУДООС на продуктовата такса за всяка отделна сделка и копие на платежния документ.”

Длъжен ли е търговецът на дребно да изготвя и подава справки за продадените от него полимерни торбички?

Съгласно Наредбата търговците на дребно нямат такова задължение. Това е задължение на неговите доставчици, които изготвят Месечна справка – декларация по образец, съгласно чл.10а от Наредбата.

Необходимо ли е продадените полимерни торбички под 15 µm да седекларират към Булекопак АД?

Не, не е необходимо. По цялата верига на реализацията на пазара на продуктите, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, продуктовите такси следва да бъдат заплатени само веднъж. В случая, таксата за полимерните торбички се заплаща към ПУДООС по веригата преди те да стигнат до търговеца, предлагащ ги на крайния клиент в търговския обект.

Към Булекопак следва да бъдат декларирани опаковките на всички опаковани стоки, за които същият този търговец се явява първото лице, пускащо ги на пазара, както и всякакъв опаковъчен материал, когато се използва за опаковане на стоки на мястото на продажба, например кутии, тарелки и др., както и полимерни пликове без дръжки или приравнени с тях полимерни торбички.

Дължи ли се такса за торбичките под 15 µm, произведени от биоразградими материали?

Не, не се дължи такса. С декларация, издадена от производителя се удостоверява, че материалът, от който са произведени е биоразградим. Ако те изпълняват функция на първична опаковка, се дължи такса към Булекопак и следва да бъдат декларирани като „Други материали”.

Дължи ли се такса на ПУДООС или на Булекопак за полимерните торбичк инад 15 µm?

Не се дължи такса за полимерни торбички на ПУДООС.

Ако полимерните торбички с дебелина над 15 µm изпълняват функциятана опаковка, съгласно определението за опаковка в § 1, т. 12 и § §1а и 1б от Допълнителните разпоредби на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, те следва да бъдат отчитани в Месечните справки-декларации, подавани към Булекопак и за тях се дължи такса на Организацията по съответната тарифа.

БУЛЕКОПАК АД, http://www.bulecopack.com

VN:F [1.7.8_1020]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.7.8_1020]
Rating: 0 (from 0 votes)

Напишете коментар


*